Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe

CLIENTS / PMF

PMF

Quins elements ajuden en una bona traducció tècnica?

 • Si bé ens adaptem als terminis de lliurament dels nostres clients, un element important per a una bona traducció tècnica és un termini de lliurament adient a la dificultat i a l’extensió del text. Tot temps dedicat a comprendre el text, a millorar-ne la redacció i a ajustar el vocabulari tècnic a les necessitats del client reverteix de manera directa en la qualitat de la traducció tècnica.
 • Tot material de consulta (traduccions revisades, fullets, glossaris, manuals, etc.), tant en l’idioma d’origen, com especialment en el de destinació, permetrà una major agilitat i adequació a les necessitats i al vocabulari de cada empresa.
 • Sempre que sigui possible, és preferible disposar del text definitiu i complet. Els fragments i les primeres versions no ajuden a agilitzar el procés i a garantir el lliurament en els terminis requerits pel client.
 • El coneixement del lèxic intern de cada empresa, especialment pel que fa als termes i abreviatures més utilitzades que puguin aparèixer en el text, millora la qualitat de la traducció.
 • Un altre element important és conèixer a quin públic va destinada la traducció, la qual cosa permet adaptar no només el tipus de llenguatge, sinó també el tipus de vocabulari que s’utilitza (no utilitzen el mateix vocabulari un taller mecànic que un departament d’enginyeria mecànica i disseny industrial).


Com es calcula el preu d'una traducció tècnica?

 • Malgrat que no existeix un estàndard comú, la base del preu sol ser el nombre de paraules, de línies o de caràcters. Sobre aquesta base s’aplica una tarifa que pren en consideració la combinació d’idiomes, la dificultat, el volum, la urgència, etc. A la traducció se li afegeixen els costos addicionals dels altres serveis prestats (maquetació, autoedició…).


Com puc assegurar-me que els documents que envio siguin tractats amb la deguda confidencialitat?

 • Som molt conscients que la confidencialitat dels documents que traduïm o revisem és un aspecte crític per als nostres clients. Per això, abans de rebre cap document, signem un contracte de confidencialitat amb cada client, que garanteix la correcta aplicació de la normativa aplicable en protecció de dades, ja sigui mitjançant un contracte proporcionat pel client, o mitjançant el nostre contracte de confidencialitat específic per al mercat de serveis lingüístics. Així mateix, Metzger Translations signa un contracte exhaustiu amb totes les persones físiques o jurídiques que en algun moment del seu procés productiu puguin tenir accés a la documentació facilitada pels nostres clients per garantir-ne la confidencialitat del contingut.


Quin termini s'ha de considerar per a una traducció tècnica?

 • Aquest és un paràmetre que depèn de l’extensió del text, de la seva dificultat, de la mida de lletra, interlineat, marges, format en què es facilita i format en què es desitja rebre. No obstant això, s’han de comptar aproximadament entre 2000 i 3500 paraules de text d’origen per dia laborable de treball com a mitjana. Per donar-li un termini exacte, li preguem ens faciliti el text i l’hi indicarem sense compromís.


Quins requisits són necessaris en un bon traductor tècnic?

 • Metzger Translations sol·licita a tots els seus col·laboradors el domini d’almenys una llengua addicional a la materna, així com tenir una formació tècnica específica. Així mateix, són necessàries una habilitat adient per a la redacció de textos i una capacitat d’adaptació als diferents tipus de documents per a diferents públics objectiu. Considerem fonamental haver rebut la formació de l’especialitat tècnica en els idiomes cap als quals es realitzarà la traducció i tenir un bon coneixement de les eines de traducció assistida més punteres del mercat de traducció per tal de garantir un treball de la màxima qualitat en els temps de resposta sol·licitats.


Què és una traducció jurada?

 • És una traducció realitzada per un traductor aprovat pel Ministeri d’Afers Exteriors d’un país, o per una autoritat administrativa pública autoritzada, que dóna fe i garanteix que la traducció proporcionada és fidel a l’original, la qual cosa confereix a la traducció un caràcter vinculant davant dels organismes oficials, administratius i judicials.


Què és i quins tipus de serveis d'interpretació hi ha?

  • Un servei d’interpretació és l’activitat que consisteix a transmetre una expressió oral en un idioma a una altra expressió oral en una llengua diferent. Segons la ubicació, es pot realitzar in situ o d’una manera remota (telefònica, en línia, etc.). Els serveis d’interpretació in situ es poden classificar en:

   • Serveis d’interpretació simultània: Els intèrprets simultanis traslladen un discurs a un altre idioma, alhora que el ponent parla, i això permet que les conferències multilingües siguin fluides i ràpides. Els intèrprets simultanis, també anomenats intèrprets de conferència, treballen en una cabina aïllada disposada a aquest efecte en equips de 2 persones i es requereix d’una infraestructura fixa o mòbil de comunicacions perquè es pugui realitzar la interpretació. La interpretació simultània s’utilitza en congressos, esdeveniments internacionals, etc.
   • Serveis d’interpretació consecutiva: Els intèrprets consecutius realitzen la interpretació durant les pauses que el ponent realitza perquè el missatge sigui interpretat en un altre idioma, i els dits fragments de discurs poden allargar-se durant diversos minuts seguits. La interpretació consecutiva se sol utilitzar en reunions bilaterals, negociacions, rodes de premsa, entrevistes, menjars, discursos de benvinguda i també en discursos i ponències.
   • Serveis d’interpretació d’enllaç i acompanyament: L’intèrpret d’enllaç i acompanyament fa d’enllaç entre 2 o més persones que parlen diferents llengües, i realitza la interpretació en ambdues direccions. L’intèrpret d’acompanyament realitza les mateixes funcions que l’intèrpret d’enllaç, però a més l’acompanya a qualsevol lloc que el client necessiti anar, i sol utilitzar-se en viatges de negocis, gestions amb persones estrangeres en organismes internacionals, visites turístiques, etc.
   • Serveis d’interpretació xiuxiuejada (chuchotage): constitueix una variació de la interpretació simultània en veu molt baixa, a cau d’orella dels participants. Se sol recórrer a aquest tipus d’interpretació quan en una reunió només una o dues persones no dominen la llengua de treball i no es justificaria la utilització d’una interpretació consecutiva o d’un equip tècnic per a la interpretació simultània. Se sol utilitzar en seminaris, conferències o esdeveniments amb un grup reduït de participants estrangers, que no desitgin intervenir, així com en visites guiades a empreses, plantes de producció, etc.
   • Serveis d’interpretació jurada: són serveis d’interpretació realitzats per un intèrpret aprovat pel Ministeri d’Exteriors d’un país o per una autoritat administrativa pública autoritzada, i que realitza un servei d’interpretació habitualment consecutiva que té caràcter vinculant davant d’organismes oficials, administratius i judicials. Per això, és habitual que aquest servei es presti en jutjats, notaries i altres ens públics.


Què és i per què serveix una memoria de traducció?

 • Una memòria de traducció és una base de dades on s’emmagatzemen fragments de text en format bilingüe (en la versió original i traduïda) i el més habitual és que aquests fragments corresponguin a frases. La gestió de les memòries de traducció de cada client permet contrastar cada text nou per traduir amb textos iguals o similars ja traduïts anteriorment, la qual cosa reverteix en reduccions de costos i de temps de treball per al client, així com en garantir l’homogeneïtat dels textos traduïts.


Quina obligació tenen les empreses de disposar dels seus manuals en castellà?

 • Les empreses fabricants de màquines tenen com a obligació la provisió dels seus manuals d’operació i d’usuari en els idiomes dels països en els quals es comercialitzaran els equips si aquests pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa o Turquia, amb les excepcions indicades a la Directiva 2006/42/CE. Per als productes que s’han de vendre a Espanya és obligatori traduir el manual a l’espanyol i no és obligatòria la seva traducció a les llengües cooficials. Legislació aplicable*:
  • Directiva de màquines (Directiva 2006/42/CE de 17 de maig de 2006)
  • Real Decret 1644/2008, del 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines
  • Reglament 765/2008 sobre el marcatge CE.
  • Llei 21/1992, del 16 de juliol.

* Aquest llistat de normes és purament informatiu. Per conèixer exactament les que s’han d’aplicar als seus productes o serveis, posi’s en contacte amb la nostra empresa.


Quins mitjans hi ha perquè les traduccions mantinguin el llenguatge corporatiu de l'empresa?

 • A Metzger Translations, emprem tots els recursos al nostre abast perquè les traduccions segueixin el llenguatge corporatiu de cada client. Per a això utilitzem, entre d’altres, la creació de glossaris específics, les llistes negres de paraules que els clients volen que no s’emprin, l’alineació de documentació corporativa dels clients ja traduïda i aprovada, l’actualització de les memòries de traducció i glossaris basant-se en la retroalimentació proporcionada pels nostres clients, etc.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn