Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps

QUALITAT / PROCÉS DE TRADUCCIÓ

Procés de traducció

Sol·licitud

Quan Metzger Translations rep una sol·licitud de servei, es realitza una anàlisi completa, no només del contingut i del format dels documents, sinó també de tots els processos que seran necessaris per proporcionar un servei eficient amb la màxima qualitat. Es realitza un recompte de les paraules, de les repeticions internes del document i de les similituds amb altres documents ja traduïts per al mateix client en la mateixa combinació lingüística. Així mateix, es defineixen els passos que seran necessaris per adaptar el procés productiu als requeriments específics del projecte (DTP, material de referència, glossaris del client…). En cas de necessitar informació complementària, ens posem en contacte amb el client per clarificar aquells aspectes sobre els quals hi ha dubtes. La informació recopilada ens serveix per proporcionar un pressupost ajustat a les necessitats del client en un període molt curt, sempre inferior a les 24 h. La sol·licitud de pressupost es pot realitzar a través de correu electrònic o directament des de l’accés per a clients de la plataforma de gestió de Metzger Translations, el que facilitarà i agilitarà els processos. Un cop es rep l’acceptació, s’assigna un responsable de projecte que el supervisarà i en serà responsable fins a la seva finalització.

Planificació

Durant la realització del pressupost s’ha realitzat l’estudi de les diferents fases en què es dividirà el projecte i, en la fase de planificació, es completa tota la informació necessària per a cada fase. Es preparen els glossaris i les memòries de traducció del client per al seu ús, es detallen les instruccions per a cada un dels participants en el procés productiu (requeriments lingüístics com ara l’estil i el to del text d’acord amb l’audiència prevista del document, processos d’assegurament de la qualitat, etc.), es trien els responsables de cada fase (basant-se en el seu coneixement de l’especialitat del text en el cas dels traductors i dels revisors) i es determinen els terminis de lliurament de cadascuna de les fases per complir amb les necessitats del client.

Producció

Es tradueixen els textos proporcionats pel client d’una manera simultània a tots els idiomes sol·licitats, i així s’eviten les traduccions literals i es proporcionen textos en un estil i un to adequats al destí per al qual han estat concebuts. Un cop acabada la traducció, es realitza la revisió del text, que inclou l’assegurament de la qualitat pel que fa a la correcta expressió de les idees reflectides en l’original, la utilització del glossari del client, l’homogeneïtat interna del text i l’adequació a les instruccions específiques del client. Els dits processos els realitzen professionals diferents al traductor, però que presenten les mateixes característiques tècniques i de competència.

Postproducció

Es realitzen els ajustos de format necessaris per tal de garantir que es lliurarà al client una versió ” Print Ready” o “Web Ready” iguals en les seves característiques formals a l’original proporcionat i, en cas necessari, es realitzaran els processos de maquetació (DTP) per garantir un producte idèntic a l’original pel que fa al format, tot seguint les guies d’estil de cada client. Així mateix, es realitza una revisió completa de coherència del conjunt del projecte pel que fa a les especificacions realitzades pel client per al projecte.

Lliurament al client

Es lliura al client la versió definitiva, maquetada i revisada del servei sol·licitat, mitjançant correu electrònic o mitjançant descàrrega des del nostre servidor. Així mateix, s’inclouran, si cal, notes aclaridores sobre aspectes concrets dels serveis sol·licitats (terminologia, utilització del glossari…). S’actualitzen les memòries de traducció i el projecte queda disponible al servei de gestió documental a través de la plataforma de gestió de Metzger Translations. L’efectiva comunicació i col·laboració entre Metzger Translations i els seus clients també un cop s’han lliurat els projectes crea les oportunes sinergies (preferències d’expressions, actualització de glossaris, llistes de termes prohibits) per a una òptima col·laboració que té com a resultat el compliment d’objectius de tots dos : la qualitat dels textos i l’eficiència en els terminis i en els costos.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn