Avís legal

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquest lloc web:

Responsable

-Denominació social: Traducciones Técnicas Metzger S.L.
-CIF/NIF: B64389711
-Nom comercial: “Metzger Translations”.
-Domicili social: Roger de Llúria, 44 – 7-3 – 08009 Barcelona
-Responsable de seguretat: [Javier Metzger Torelló] (accounts@metzger-translations.com)
-Delegat de Protecció de Dades: [Javier Metzger Torelló] (protecciondatos@metzger-translations.com)

Contacte

-Telèfon: +34 933 174 481
-Correu electrònic: clients@metzger-translations.com
-Formulari de contacte online: https://www.metzger-translations.com/ca/contacte-con-nosotros/

Registres:

-Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Inscripció 3, volum 39158, foli 49, full:  B-339853.
-Registre de Tractaments segons el RGPD: Clients/proveïdors, videovigilància, empleats, selecció de personal i usuaris web.
-Nom de domini (lloc web): https://www.metzger-translations.com/

OBJECTE
“Traducciones Técnicas Metzger S.L.” (d’ara endavant, “Metzger Translations”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web de les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable.

“Metzger Translations” es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar amb antelació o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, atès que es considera suficient publicar-la al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES
“Metzger Translations” es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679. D’acord amb aquestes normatives, informem que la utilització del nostre lloc web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per part de “Metzger Translations”. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment explícit per al seu tractament, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Trobarà més informació a la nostra “Política de privacitat”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM
El lloc web, incloses a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició i compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Metzger Translations” o, si escau, “Metzger Translations” disposa de llicència o l’autorització expressa dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense permís previ i per escrit.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a “Metzger Translations” i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar al respecte. En qualsevol cas, “Metzger Translations” disposa de l’autorització expressa i prèvia dels propietaris. “Metzger Translations” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que seu mer esment o la mera aparició al lloc web impliqui l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests drets, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part seva.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat i en queda prohibit l’ús amb fins comercials. “Metzger Translations” vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que es corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions d’ús del lloc web estan regides completament per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupin, s’ha d’aplicar la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.

Política de privacitat

“Metzger Translations” informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilades per a la navegació, l’adquisició de productes o la contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Metzger Translations” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i al reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679.

MESURES DE SEGURETAT
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa els usuaris que a “Metzger Translations” s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa a la normativa esmentada. Les dades personals que es recullen en el formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Metzger Translations” o dels encarregats de tractament establerts en aquest document. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a totes les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens facilitin.

VERACITAT DE LES DADES
El client o usuari manifesta que totes les dades que facilita són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant a “Metzger Translations” qualsevol modificació. L’usuari ha de respondre de la veracitat de les seves dades i és l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que es puguin produir per la falsedat de les dades. És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, l’usuari informi “Metzger Translations” sempre que hi hagi hagut cap modificació. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.

EXERCICI DE DRETS
La LOPD i el RGPD concedeixen a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “Metzger Translations”, aquests poden exercir els seus drets. Per fer-ho, l’usuari s’ha de dirigir, aportant la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant un correu electrònic a metzgerx@metzger-translations.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix al nostre avís legal. La comunicació ha de reflectir la informació següent: Nom i cognoms de l’usuari, petició de sol·licitud, domicili i dades acreditatives.

L’exercici de drets és responsabilitat del mateix usuari. No obstant això, també els pot exercir una persona autoritzada com a representant legal de l’usuari. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

L’usuari pot sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes) o l’eliminació.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. En aquest, “Metzger Translations” les conservarà només per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: “Metzger Translations” deixarà de tractar les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, “Metzger Translations” li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en la qual “Metzger Translations” utilitza les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, que en el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades desagregades es conservaran sense termini d’eliminació. Quant a les dades dels clients, el període de conservació de les dades personals pot variar en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari i es podrà mantenir fins a:

  • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de sous…); arts. 66 i seg. Llei general tributària (llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Els usuaris de llistes de correu o els que inclogui “Metzger Translations” a pàgines o perfils de xarxes socials, es conservaran fins que l’usuari retiri el seu consentiment.

Dades dels candidats (c.v.), en cas que n’hi hagi: en cas que el candidat no sigui seleccionat, “Metzger Translations” podrà mantenir guardat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo en futures convocatòries, llevat que el candidat s’hi manifesti en contra.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES
“Metzger Translations” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o emplenant els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, “Metzger Translations” serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

Així mateix, “Metzger Translations” informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides preveu l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

“Metzger Translations” posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, ja sigui a través del correu electrònic, dels formularis de contacte d’aquest web o de contractacions en línia, s’utilitzaran per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades es tractaran a través de servidors propis i de Microsoft, que també és l’empresa prestadora de serveis de correu electrònic i que tindrà la consideració d’encarregat del tractament.

D’acord amb el que estableix la LSSI-CE, “Metzger Translations” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes no es considerarà comunicació comercial la informació que s’enviï als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas s’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de “Metzger Translations” tindrà accés a les dades personals que el client faciliti a aquests tercers.

SELECCIÓ DE PERSONAL
L’aspirant que enviï comunicacions electròniques a “Metzger Translations”, amb la finalitat d’accedir als processos de selecció de personal de l’entitat, ens autoritza a analitzar els documents remesos (per exemple, el c.v.), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d’Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d’accés i la informació que reveli a l’entrevista de treball, amb l’objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc. En cas que el candidat no sigui seleccionat, “Metzger Translations” podrà mantenir guardat el seu c.v. durant un màxim de dos anys per incorporar-lo en futures convocatòries, llevat que el candidat s’hi manifesti en contra.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS
“Metzger Translations” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del servei. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels serveis puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals “Metzger Translations” haurà convingut el contracte de confidencialitat corresponent, o bé s’haurà adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en els seus respectius llocs web. També accepta que algunes de les dades personals recopilades siguin facilitades a aquests encarregats del tractament, quan sigui necessari, per a la realització efectiva del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats del tractament mitjançant una petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.

CONFIDENCIALITAT
La informació que subministri el client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “Metzger Translations”. “Metzger Translations” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació que hi mantingui.

VALIDESA
Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada amb data de 25 de maig de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat per tal de conèixer els seus drets i obligacions al respecte en cada moment.

Condicions d’ús

Aquest lloc web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa l’usuari no n’ha d’aplicar el seu contingut necessàriament a casos concrets.

En aquest web es detallen els serveis oferts per “Metzger Translations”.  L’ús que se’n faci acceptar les condicions següents, declinar de fer-ne qualsevol reclamació:

a) L’ús d’aquest web està dirigit a persones majors d’edat.

b) “Metzger Translations” podrà modificar el contingut del web, els seus serveis, les seves tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense previ avís.

c) “Metzger Translations” pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades ni n’assumim cap tipus de responsabilitat així com tampoc de la informació que continguin, la seva veracitat o licitud i de qualsevol efecte que se’n pugui derivar. En tot cas, “Metzger Translations” manifesta que procedirà a retirar immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, retirant immediatament la redirecció a altres llocs web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

d) Els preus indicats al web, en cas que n’hi hagi, seran vàlids tret que hi hagi cap error tipogràfic i seran susceptibles de canvis sense previ avís.

e) No cal registrar-se al web, ni facilitar cap tipus de dada personal per navegar-hi.

f) “Metzger Translations” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquest web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.

g) “Metzger Translations” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida; no obstant això, en pot suspendre la prestació, unilateralment i sense previ avís.

h) “Metzger Translations” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquest web per part del client.

i) L’usuari es compromet a no utilitzar aquest web ni els serveis que s’hi ofereixen per dur a terme d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.

j) “Metzger Translations” no es responsabilitza dels virus transmesos telemàticament per tercers i generats amb la finalitat que un sistema informàtic obtingui resultats negatius.

k) “Metzger Translations” no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, entre altres, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, “Metzger Translations” es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha cap contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

l) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, “Metzger Translations” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

m) Les opinions defensades al lloc web reflecteixen necessàriament els punts de vista de “Metzger Translations”. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu de l’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació que conté en aquest lloc web sense recórrer prèviament a l’assessorament professional corresponent.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts i enllaços inclosos en aquest lloc web.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn